تـلفن : ۴۶۸۹۲۶۹۲ ۰۲۱فکس : ۴۶۸۹۲۵۰۷ ۰۲۱مدیریت : ۵۸۲ ۶۶ ۱۴ ۰۹۱۲(رومینا)مسئول فروش : ۵۸۲ ۶۶ ۱۴ ۰۹۱۱شماره تلگرام : ۰۹۳۹۱۴۶۶۵۸۲ persianplasticcoemailpersianplasticcotelegram